Az InterJNet Számítástechnikai Kft. azt tekinti küldetésének, hogy a gyakorlatban kipróbált, magas minőségi színvonalú technikával segített és abszolút az ügyfelek igényeihez igazodó informatikai szolgáltatásokkal támogassa a megbízók biztonságos működését, miközben szem előtt tartja a hatályos jogi, gazdasági szabályozásokat és az érintett emberi közösség általános érdekeit.

Annak érdekében, hogy ezt a célt elérje, az üzleti magatartás jogszabályokban előírt elvárásain túlmenően önkéntesen vállalja jelen "Etikai Kódex" előírásainak betartását.

Az InterJNet Számítástechnikai Kft. e szabályok értelmezésével és magyarázatával, az előírások megsértőivel szembeni fellépéssel törekszik a szabályok megvalósítására.

Az "Etikai Kódex" nyilvánosságra hozásával a cég a szakma társadalmi elismerését, valamint az üzleti világ és a közvélemény szakma iránti bizalmát szeretné erősíteni. Az "Etikai Kódex" egyrészt az InterJNet Számítástechnikai Kft., valamint munkatársai és ügyfeleik közötti viszonyra, másrészt a társaság és más hasonló vállalkozások egymáshoz való viszonyára, a piaci verseny nemkívánatos jelenségeire terjed ki.

Az okmány későbbi szövegezésében az InterJNet Számítástechnikai Kft. megnevezésen a társaság minden alkalmazottját, valamint szerződéssel az egyes munkavégzésen dolgozó alvállalkozóit, míg ügyfélen a végzett tevékenységet igénybe vevő vagy ezt szándékozó szervezetet és annak minden alkalmazottját kell érteni.

A cég mindent elkövet annak érdekében, hogy az "Etikai Kódex" előírásait minden munkavállalója munkavégzésének időtartama alatt és azt követően is megtartsa.

 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. ügyfelének érdekeit mindenkor a maga érdekei elé helyezi: csak olyan munkavégzést vállal el, amelyek legjobb tudása és a helyzet tárgyilagos megítélése szerin az ügyfél tartós érdekeit szolgálja.
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű és magas szintű elvégzéséhez az alapvető felkészültsége megvan; egyes munkák vezetését és ellenőrzését olyan személyre bízza, aki az adott területen megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. nem vállal feladatot olyan esetben, amikor tárgyilagosságát bármi befolyásolhatja, vagy ilyen látszat alakulhat ki. Kétes esetben a szakterület vezetője köteles feltárni a tárgyilagosságot befolyásoló körülményeket az ügyfél előtt, és annak döntésétől tenni függővé a munkavállaló közreműködését (pl. egyidejű megbízás konkurens, vagy rendszeres üzleti kapcsolatban álló cégektől, személyi kapcsolódások az ügyfél vezetőivel).
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. ügyfeleire vonatkozó minden – az informatikai feladatok teljesítése során tudomására jutott – információt szigorú titoktartással kezel, és megakadályozza, hogy ilyen információk az ügyfél engedélye nélkül harmadik fél tudomására jussanak.
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. és az ügyfél közötti kapcsolatot szerződés, vagy megrendelés (amely szerződésnek minősül) szabályozza, amely az elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges információk alapos ismeretén alapul. A szerződés megkötése során a szerződéses szabadság érvényesül. Az InterJNet Számítástechnikai Kft. a szerződést úgy állítja össze, hogy annak előírásai – a későbbi viták elkerülése érdekében – egyértelműek, szabatosak és világosak legyenek.
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. és annak alkalmazottai nem fogadhatnak el az ügyféltől olyan pénzbeli vagy egyéb juttatást vagy kedvezményt, amelyet a szerződés nem tartalmaz.
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. feladatának végzése során szorosan együttműködik az ügyféllel, tájékoztatja minden olyan körülményről, amely az adott feladat elvégzését befolyásolja.
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. nem titkolja el feladatának teljesítése során alkalmazott módszereit az ügyfél személyzete előtt, hacsak azt a módszer tulajdonosa meg nem tiltotta (szerzői jogvédelem alá tartozó módszer).
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. – megbízás esetében, megfelelő feltételek biztosítása mellett – nem térhet ki ajánlásainak megvalósításában való közreműködés elől.
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. nem csábítja el és nem alkalmazza ügyfelének dolgozóit, akikkel a feladat végrehajtása során került kapcsolatba a feladaton végzett munka ideje alatt és annak befejezése után egy éven belül, kivéve az ügyfél vezetőjének egyetértésével.
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. más informatikai vállalkozásokkal piaci versenyben áll, de emellett tiszteletben tartja versenytársait és törekszik a szakma tekintélyének emelésére. Nem tesz, és nem mond olyat, ami más informatikai vállalkozást rossz fénybe helyezhet, vagy tekintélyét ronthatja.
 • Ha egyazon ügyfélnél azonos feladatot ("versenyfeladatot") az InterJNet Számítástechnikai Kft. más informatikai céggel egyidejűleg végez, a figyelmét a vállalt feladat elvégzésére, nem pedig a többi vállalkozó bírálatára összpontosítja.
 • Ha egyazon ügyfélnél az InterJNet Számítástechnikai Kft-vel egyidejűleg különböző feladatokon más/több informatikai cég dolgozik, akkor az InterJNet Számítástechnikai Kft. felveszi a kapcsolatot a többi vállalkozóval, és közösen rögzítik az esetleges érintkezési pontokat. Határterületi kérdésekben törekszik a megegyezésre. A kompetencia sikertelen egyeztetése esetén eltérő véleményüket az ügyfél előtt feltárják.
 • Az InterJNet Számítástechnikai Kft. a többi vállalkozó munkájának felülvizsgálatát, véleményezését csak az érintett vállalkozó tudtával vállalja; ilyen esetben a munkát végző céggel együttműködik.

Jászberény, 2009. október 9.

Hoffer István
ügyvezető igazgató